Prawne

Icono de Validado por la comunidad

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej https://www.penicylina.com zwanej dalej „Siecią”, której własność odpowiada Pons Redondo Group, zwanej dalej „Pons Redondo Group”, z CIF B97825715, z siedzibą w Partida Nova Baixa, 129, 46760, Tavernes Valldigna, Walencja Jeśli chcesz skontaktować się z Pons Redondo Group, możesz to zrobić pisemnie na adres podany powyżej lub, jeśli wolisz, za pośrednictwem sekcji [kontakt] na stronie internetowej lub telefonicznie +34 96 282 06 87 lub na adres e-mail juan @ponsredondogroup.com. Dostęp i korzystanie z Witryny przypisuje kondycji Użytkownika, co oznacza przestrzeganie niniejszej Noty Prawnej w wersji opublikowanej w momencie uzyskania do niej dostępu. Jeśli nie zgadzasz się z tym, musisz powstrzymać się od dostępu do sieci lub korzystania z usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 
 

Niniejsza Nota Prawna podlega zasadom legalności i dobrej wiary, zobowiązując się Użytkownika do korzystania z Sieci, a także z dostarczanych informacji lub usług, zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie, ich odsprzedaż, a także naruszenie praw osób trzecich, będą skutkować powstaniem prawnie określonych obowiązków. Pons Redondo Group zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji Witryny, jak również jej Noty Prawnej. Z tego powodu Pons Redondo Group zaleca Użytkownikowi uważne przeczytanie niniejszej Noty Prawnej za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do sieci. Dostęp do niektórych Treści, Produktów i/lub Usług oferowanych za pośrednictwem Witryny może podlegać pewnym szczególnym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują niniejszą Informację prawną. Dlatego przed uzyskaniem dostępu i/lub korzystaniem ze wspomnianych Treści, Produktów i/lub Usług, Użytkownik musi również uważnie przeczytać odpowiednie warunki szczególne. W przypadku rozbieżności między postanowieniami niniejszej Noty prawnej a szczegółowymi warunkami każdej konkretnej usługi, pierwszeństwo mają postanowienia tych ostatnich.

Pons Redondo Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie treści lub informacji publikowanych w sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszystkie informacje i/lub treści, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem sieci, są przeznaczone wyłącznie do jego osobistego i niezbywalnego użytku. Przekazywanie stronom trzecim wszelkiego rodzaju i formy całości lub części informacji i/lub treści, do których użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem Internetu, jest zabronione. Zgodnie z postanowieniami art. 21 ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego, Grupa Pons Redondo może przesyłać Państwu pocztą elektroniczną lub w inny analogiczny sposób informacje reklamowe związane z działalnością Grupy Pons Redondo.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Grupa Pons Redondo jest jedynym i wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej do znaków towarowych, obrazów, tekstów, projektów, animacji, programowania i projektowania Witryny lub jakiejkolwiek innej treści lub jej elementów, lub, w stosownych przypadkach, posiada zezwolenia lub licencje niezbędne do jego użytkowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp i/lub pobieranie jakichkolwiek treści i/lub elementów, które są dostępne za pośrednictwem sieci, są przeznaczone do ich osobistego i niezbywalnego użytku. Wszelkie czynności zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, udostępniania lub przekształcania, a także wszelkie inne formy wykorzystywania całości lub części tych treści lub elementów, dokonywane w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, wymagają uprzedniej pisemnej zgody. Grupy Pons Redondo lub, w stosownych przypadkach, jej właściciela. Podobnie wszystkie charakterystyczne znaki, które pojawiają się na stronie internetowej lub są własnością Pons Redondo Group lub posiadają odpowiednie licencje i są należycie zarejestrowane, przy czym ich powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest zabronione bez należytej, uprzedniej i wyraźnej zgody ich właściciela. .

Dostęp i przeglądanie Witryny w żadnym wypadku nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się, przekazanie, udzielenie licencji lub całkowite lub częściowe przeniesienie praw wskazanych powyżej przez Pons Redondo Group lub, w stosownych przypadkach, właściciela praw, którym one odpowiadają.

Zastrzeżenie

Grupa Pons Redondo podjęła niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci. Grupa Pons Redondo nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak dostępności Serwisu w określonym czasie, czy to z przyczyn technicznych, zadań konserwacyjnych systemu, zakłóceń, przerw dostawców usług internetowych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lub awarii, które występują w dostęp, działanie i operacyjność Witryny, a także przerwy, zawieszenia lub awarie Witryny z przyczyn niezależnych od Pons Redondo Group. Pons Redondo Group wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku dostępności lub ciągłości działania sieci, z oszustwa narzędzia, które Użytkownicy mogli przypisać do sieci, z omylności Serwisu, a w szczególności, choć nie wyłącznie, brakom dostępu do poszczególnych stron Serwisu lub tych, z których świadczona jest usługa. Pons Redondo Group nie kontroluje ani nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w Treści, które mogą powodować zmiany w Twoim systemie komputerowym (oprogramowaniu i sprzęcie) lub w elektronicznych dokumentach i plikach przechowywanych w Twoim systemie komputerowym.

Pons Redondo Group wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z obecności wirusów lub innych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych lub plikach Użytkowników. Pons Redondo Group wyłącza, w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane dostępem do sieci przez osoby nieuprawnione, wiedzę, że mogą posiadać nieuprawnione osoby trzecie tego rodzaju, warunki, cechy i okoliczności korzystania przez Użytkowników z Witryny; przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, udostępniania, odbioru, uzyskiwania lub dostępu do treści, a w szczególności, choć nie wyłącznie, za szkody, które mogą wyniknąć z: (I) naruszenia prawa, dobrych obyczajów i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów lub porządku publicznego w wyniku transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, udostępniania, odbioru, uzyskiwania lub dostępu do sieci i jej zawartości; (II) naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnic handlowych, zobowiązań umownych wszelkiego rodzaju, praw do czci, prywatności osobistej i rodzinnej oraz wizerunku ludzi, praw własności i wszelkich innych osobie trzeciej w wyniku transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, dostępności, odbioru, uzyskiwania lub uzyskiwania dostępu do sieci i jej zawartości;

(III) dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji i niedozwolonej reklamy w wyniku transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, udostępniania, odbioru, uzyskiwania lub dostępu do sieci i jej zawartości; (IV) brak prawdziwości, dokładności, kompletności, aktualności i/lub aktualności Witryny i jej treści; (V) nieprzydatność do jakiegokolwiek celu i rozczarowanie oczekiwań generowanych przez sieć i jej zawartość; (VI) naruszenia, opóźnienia w przestrzeganiu, wadliwego przestrzegania lub rozwiązania z jakiegokolwiek powodu zobowiązań zaciągniętych przez osoby trzecie i umów zawartych z osobami trzecimi za pośrednictwem lub z powodu dostępu do sieci i jej zawartości; (VII) wady i wady wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych lub w inny sposób przesyłanych lub udostępnianych, otrzymywanych, uzyskiwanych lub dostępnych za pośrednictwem sieci Web.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja:

Niniejsza informacja prawna podlega prawu hiszpańskiemu. Sądy i trybunały przewidziane przez obowiązujące prawo będą właściwe do rozstrzygania wszelkich kontrowersji lub sporów.

 
Icono de Validado por la comunidad